No22. (Cal Guilló) Maria Bullich, X, Victòria Guàrdia, X, Maria, Maria Teresa Cervós, X, Francisco Cervós, Pilar Cervós, anys 40

SHARE